STATUT ŠK Ruščica 18.3.2022.godine

Na temelju članka 13. i članka 18. Zakona o udrugama (Nar. nov., br. 74/14. ), a u skladu s odredbama članka 14. i članka 23. Zakona o sportu (Nar. nov., br. 71/06, 150/08., 124/10., 124/11., 86/12. i 94/13.) Skupština 18.03.2022.godine „Šahovskog kluba RUŠČICA“ na sjednici održanoj dana 18.03.2022. usvojila je

STATUT

ŠAHOVSKOG KLUBA „ RUŠČICA“

I. TEMELJNE ODREDBE

Članak 1.

(1) Ovim Statutom kluba (u daljnjem tekstu: Statut) uređuju se naziv, sjedište, područje djelovanja,cilj i zadaće, djelatnosti, tijela Kluba, način upravljanja, imovina kluba, materijalno-financijsko poslovanje, javnost rada, prestanak rada kluba i druga pitanja značajna za rad Šahovskog kluba”Ruščica” (u daljem tekstu: Klub).

(2) U pravnom i organizacijskom pogledu Klub je utemeljen u Ruščici 1998.pod nazivom Šahovski klub Posavac -Ruščica, zatim sljedbenik mijenja ime u Šahovski klub”Posavac-Festung” iz 2007., Zatim vrača ime 2014. Šahovskog kluba “Posavac”., Novo ime je Šahovski klub “Ruščica” 2022.,

Članak 2.

Ovim Statutom utvrđuje se: naziv i sjedište Kluba, zastupanje, izgled pečata, područje djelovanja, javnost djelovanja, ciljevi i djelatnosti, imovina i financijsko poslovanje, članstvo, prava i obveze članova, unutarnji ustroj, tijela Kluba i njihov sastav, ovlasti, način odlučivanja, uvjeti i način izbora i opoziva, trajanje mandata i odgovornosti, izbor i opoziv likvidatora, rješavanje sporova i sukoba interesa unutar Kluba, prestanak postojanja Kluba, kao i druga pitanja u skladu sa zakonom.

Članak 3.

(1)Puni naziv kluba je : ŠAHOVSKI KLUB „RUŠČICA“.

(2)Skraćeni naziv kluba je : „ŠK RUŠČICA“.

(3)Sjedište Kluba je u Ruščici 35208 Ivane Brlić Mažuranić 3.

(4)Klub djeluje na području Općine Klakar, grada Slavonskog Broda i Brodsko-posavske županije.

Članak 4.

(1)Klub ima svojstvo neprofitne pravne osobe koja nije osnovana sa svrhom stjecanja dobiti i ne obavlja gospodarsku djelatnost.

(2)Klub se upisuje u Registar udruga RH i Registar sportskih djelatnosti pri nadležnim Uredima državne uprave u županiji.

Članak 5.

Klub djeluje na načelima neovisnosti, javnosti, demokratskog ustroja, neprofitnosti i slobodnog sudjelovanja u javnom životu.

Članak 6.

(1)Klub zastupa predsjednik Kluba.

(2)Predsjednik je ovlašten da poduzima radnje u skladu s programom rada Kluba i u okvirima financijskog plana Kluba, odnosno u skladu s odlukama Skupštine i Upravnog odbora.

(3)Klub može zastupati i član Kluba na osnovu pisane punomoći kojom se određuju ovlasti i trajanje punomoći, a koju potpisuje predsjednik Kluba.

Članak 7.

(1)Klub predstavlja predsjednik.

(2)Klub može predstavljati i druga osoba iz redova članova na temelju pismenog ovlaštenja za predstavljanje.

Članak 8.

(1)Klub ima pečat.

(2)Pečat je okruglog oblika promjera 30 mm, s ispisanom tekstom uz rub pečata: Šahovski klub RUŠČICA i OIB 50200133653, te stiliziranim znakom šahovnicom stiliziran figurom šahovski top koji se nalazi u sredini pečata.

(3)Za čuvanje i upotrebu pečata odgovoran je predsjednik.

Članak 9.

(1)Klub ima znak i zastavu.

(2)Znak kluba predstavlja šahovsku tablu plavo bijele boje u sredini table se nalazi štit.

(3)Zastava Kluba je plavo bijele boje 1,50 x 1,00 u sredini zastave grb kluba.

Članak 10.

Klub se učlanjuje u Zajednicu športskih udruga Brodsko-posavske županije ,Šahovski savez Hrvatske i Šahovski savez Brodsko-posavske županije te u druge udruge ako se time doprinosi postizavanju ciljeva njegovog djelovanja.

Članak 11.

(1)Rad Kluba je javan.

(2)Javnost rada osigurava se i ostvaruje pravodobnim i istinitim obavještavanjem članova Kluba i putem javnog priopćavanja. Članovi se o radu Kluba obavještavaju dostavom pisanih materijala i putem sjednica tijela Kluba.

(3)Predstavnici sredstava javnog priopćavanja mogu prisustvovati sjednicama tijela upravljanja Kluba i izvještavati javnost o radu tih tijela i Kluba, osim u slučaju kada predsjednik u opravdanim slučajevima donese odluku o isključenju javnosti.

II. CILJEVI I DJELATNOSTI

Članak 12.

(1)Područje djelovanja Kluba je šport.

(2)Cilj Kluba je poticanje, razvijanje i unapređenje šaha športa i razvitak odgojnih, moralnih i športskih vrijednosti kod svojih članova bavljenjem športom.

Članak 13.

Ostvarivanje ciljeva iz članka 12. ovog Statuta Klub ostvaruje obavljanjem slijedećih djelatnosti:

 • okupljanje djece i mladeži i drugih osoba koje se žele baviti šahom športom;

 • sudjelovanje u športskim natjecanjima u šahu športu;

 • provođenje športske obuke i športske pripreme članova u šahu športu;

 • organiziranje i vođenje športskih natjecanja i priredbi u šahu športu sukladno posebnim propisima;

 • poticanje stručnog usavršavanja trenera, igrača i drugih osoba od značaja za djelatnost Kluba;

 • suradnja sa drugim športskim udrugama koje podržavaju ciljeve Kluba,

III. ČLANSTVO, PRAVA, OBVEZE I ODGOVORNOST ČLANOVA

Članak 14.

(1)Članom Kluba može postati svaka fizička i pravna osoba koja je zainteresirana za rad u Klubu i koja potpisom izjave o učlanjenju prihvaća odredbe ovog Statuta.

(2)Pravne osobe koje podržavaju djelatnost Kluba članstvo ostvaruju putem ovlaštenog predstavnika kojeg imenuje osoba ovlaštena za zastupanje pravne osobe ako unutarnjim aktom te pravne osobe nije propisan drukčiji način imenovanja.

(3)Za osobu mlađu od 14 godina pisanu izjavu o učlanjenju daje zakonski zastupnik ili skrbnik, a za maloljetnu osobu s navršenih 14 godina zakonski zastupnik ili skrbnik daje pisanu suglasnost.

(4)Za punoljetne osobe lišene poslovne sposobnosti izjavu o učlanjenju daje zakonski zastupnik ili skrbnik.

(5)Klub vodi popis članova elektronički ili na drugi prikladan način i sadrži podatke o imenu i prezimenu (nazivu), osobni identifikacijski broj (OIB), datum rođenja, datum pristupanja klubu, kategoriju članstva i datum prestanka članstva u klubu.

Članak 15.

Po načinu djelovanja član Kluba može biti u kategoriji članstva kao:

 • aktivni športaš;

 • stručni športski djelatnik;

 • redovan član;

 • počasni član;

Članak 16.

(1)Aktivni članovi su registrirani športaši svih dobnih kategorija koji redovno treniraju i nastupaju za Klub na svim natjecanjima.

(2)Stručni športski djelatnosti su treneri i ostale osobe osposobljene za rad u športu.

(3)Redovni članovi su osobe koja na svekoliki način pomažu Klubu i aktivno su uključeni u rad Kluba i njegovih tijela.

Članak 17.

(1)Počasnim članom Kluba može postati svaka fizička i pravna osoba koja je osobnim radom i zalaganjem osobito pridonijela ostvarivanju ciljeva Kluba.

(2)Odluku o prijemu u počasno članstvo donosi Skupština na prijedlog Upravnog odbora.

(3)Počasni član nema pravo glasa na Skupštini, ne može birati niti biti biran u tijela Kluba i ima pravo biti informiran o radu Kluba. Počasni član ne plaća članarinu.

Članak 18.

Prava i obveze članova Kluba jesu:

 • da biraju i budu birani u tijela Kluba;

 • da budu obaviješteni o radu Kluba i njegovih tijela, te o materijalno financijskom poslovanju;

 • da aktivno sudjeluju u izvršavanju ciljeva Kluba i doprinose ostvarivanju njenih djelatnosti;

 • da daju prijedloge, mišljenja i primjedbe na rad Kluba i njegovih tijela;

 • da se pridržavaju odredaba ovog Statuta i drugih općih akata Kluba;

 • da redovno plaćaju godišnju članarinu;

 • da čuvaju i podižu ugled Kluba, te zalažu za športske uspjehe;

 • da sudjeluju u športskim pripremama, natjecanjima i drugim aktivnostima u organizaciji Kluba;

 • da se osobno športsko osposobljavaju i usavršavaju.

Članak 19.

Članstvo u Klubu prestaje:

 • prestankom postojanja Kluba;

 • pisanom izjavom o istupanju iz članstva;

 • isključenjem iz članstva;

 • nastupom drugih okolnosti koje uvjetuju prestanak članstva.

Članak 20.

(1)Član Kluba može biti isključen iz članstva ako prekrši odredbe ovog Statuta, ugrozi interese Kluba, prouzroči ozbiljnu štetu Klubu ili ne plati godišnju članarinu do isteka tekuće godine.

(2)Odluku o isključenu donosi Upravni odbor.

(3)Protiv odluke o isključenju dopuštena je žalba u roku 15 dana, o kojoj odlučuje Skupština na sljedećem zasjedanju. Odluka Skupštine o isključenju je konačna.

IV. TIJELA KLUBA

Članak 21.

Tijela Kluba jesu:

 1. SKUPŠTINA

 2. UPRAVNI ODBOR

 3. PREDSJEDNIK

 4. TAJNIK

 5. NADZORNI ODBOR

Članak 22.

Članovi tijela Kluba i osobe ovlaštene za zastupanje Kluba ne mogu biti osobe za koje postoje zapreke određene Zakonom o sportu.

 1. SKUPŠTINA

Članak 23.

(1) Skupština je najviše tijelo upravljanja poslovanjem i radom Kluba, a čine ju:

– svi članovi koji redovno plaćaju godišnju članarinu.

(2)Mandat izabranih predstavnika iz stavka 1. ovog članka traje 4 godine.

(3)Počasni član nije član skupštine i ostalih tijela, ali može sudjelovati u radu Kluba bez prava odlučivanja.

Članak 24.

Nakon isteka mandata ista osoba može biti ponovno izabrana za člana Skupštine.

Mandat člana Skupštine počinje teći danom verifikacije mandata na sjednici Skupštine.

Članak 25.

(1)Članu Skupštine prestaje mandat:

– prestankom članstva;

– ostavkom;

– razrješenjem;

– opozivom predstavnika od strane kategorije članova koje predstavlja;

– istekom mandata;

– nastupom okolnosti zbog kojih ne bi mogao vršiti svoju dužnost.

Članak 26.

(1)Ukoliko izabranom predstavniku određene kategorije članstva mandat prestane prije isteka roka na koji je izabran novog predstavnika biraju članovi te kategorije iz svojih redova.

(2)Mandat novoizabranog predstavnika iz stavka 1. ovog članka traje do isteka vremena na koje je bio izabran predstavnik Skupštine kojem je prestao mandat.

Članak 27

(1)Skupština radi u sjednicama koje mogu biti redovne, izborne i izvanredne.

(2)Redova Skupština održava se najmanje jednom godišnje.

(3)Izborna Skupština održava se svake četiri godine.

(4)Skupština održava se prema potrebi, a saziva je predsjednik na vlastiti inicijativu kada ocjeni da je potrebno, na zahtjev Upravnog odbora, najmanje 1/3 ukupnog broja članova Skupštine ili na zahtjev Nadzornog odbora uz obrazloženi pisani zahtjev i odmah predloženi dnevni red.

(5)Ako predsjednik Kluba ne sazove Skupštinu, i ne održi ju u roku od 30 dana od dana podnesenog zahtjeva, može ju sazvati predlagač uz navođenje prijedloga dnevnog reda, te mjesta i vremena održavanja sjednice.

(6)Na izvanrednoj Skupštini razmatra se samo pitanje zbog kojeg je sazvana.

Članak 28.

(1) Skupštinu saziva predsjednik Kluba dostavljanjem pisanih poziva članovima najmanje 5 dana prije održavanja sjednice.

(2) Poziv sadržava podatke o mjestu i vremenu održavanja sjednice i prijedlog dnevnog reda.

(3) Uz poziv dostavljaju se i materijali o pitanjima koja su na dnevnom redu.

(4) U radu Skupštine mogu sudjelovati i gosti, ali bez prava odlučivanja.

Članak 29.

(1)Predsjednik Kluba, u pravilu najkasnije 2 mjeseca prije roka za održavanje izborne skupštine, donosi odluku o pokretanju i postupku održavanju izborne skupštine

(2) U slučaju da predsjednik ne sazove sjednicu skupštine ni nakon isteka mandata, sjednicu skupštine ovlašteni su sazvati: Upravni odbor, Nadzorni odbor, osoba ovlaštena za zastupanje Kluba kao i 1/3 članova Skupštine uz navođenje prijedloga dnevnog reda, te mjesta i vremena održavanja sjednice.

Članak 30.

(1)Skupština može pravovaljano odlučivati ako je na sjednici prisutna natpolovična većina članova Skupštine.

(2) Skupština donosi odluke natpolovičnom većinom prisutnih članova.

(3)Odluku o prestanku postojanja Kluba i statusnim promjenama Skupština donosi dvotrećinskom većinom glasova svih članova Skupštine.

(4)Glasovanje na sjednicama Skupštine je javno, dizanjem ruku.

Članak 31.

Članovi Kluba koji su maloljetne osobe kao i punoljetne osobe lišene poslovne sposobnosti ne mogu biti osobe ovlaštene za zastupanje, ne mogu biti članovi Skupštine i ostalih tijela Kluba i ne mogu odlučivati i sudjelovati u njihovom radu.

Članak 32.

Skupština Kluba:

 • donosi Statut i njegove izmjene i dopune;

 • donosi i druge opće akte potrebne za djelovanje Kluba;

 • bira i razrješava predsjednika, dopredsjednika, članove Upravnog i Nadzornog odbora;

 • imenuje i opoziva likvidatora;

 • donosi financijski plan za sljedeću kalendarsku godinu i usvaja godišnje financijsko izvješće prethodnu kalendarsku godinu;

 • donosi plan rada i razmatra izvještaj o radu Kluba;

 • odlučuje o sudjelovanju Kluba u radu drugih organizacija;

 • odlučuje o udruživanju s drugim organizacijama, učlanjenju u druge organizacije ili istupanju iz njih;

 • odlučuje o korištenju i raspolaganju imovinom;

 • rješava o žalbama članova Kluba u drugom stupnju;

 • odlučuje o promjeni ciljeva i djelatnosti, prestanku djelovanja i raspodjeli preostale imovine te promjeni naziva i sjedišta Kluba;

 • odlučuje i donosi odluku o statusnim promjenama Kluba;

 • odlučuje o drugim pitanjima od značaja za rad Kluba utvrđenim ovim Statutom koja nisu stavljena u nadležnost drugog tijela.

 1. UPRAVNI ODBOR

Članak 33.

(1)Upravni odbor je izvršno i upravno tijelo Kluba koje upravlja poslovima Kluba između zasjedanja Skupštine.

(2)Upravni odbor ima pet članova koje bira Skupština iz svojih redova na vrijeme od četiri godine.

(3)Dopredsjednika i članove Upravnog odbora bira Skupština na prijedlog predsjednika Kluba.

(4)Predsjednik, dopredsjednik, i tajnik su članovi Upravnog odbora po svom položaju.

(5)Nakon isteka mandata ista osoba može biti ponovno izabrana za člana Upravnog odbora.

(6) Upravni odbor i svaki njegov član za svoj rad odgovara Skupštini.

Članak 34.

(1)Predsjednik saziva sjednice Upravnog odbora na vlastitu inicijativu ili na zahtjev:

– Nadzornog odbora;

– najmanje tri člana Izvršnog odbora;

– najmanje deset članova Kluba.

– ……

(2)U slučaju odsutnosti ili spriječenosti predsjednika, radom Izvršnog odbora rukovodi dopredsjednik, tajnik ili član Upravnog odbora kojeg ovlasti predsjednik.

(3)Upravni odbor radi na sjednicama koje se sazivaju prema potrebi, a najmanje jednom u tri mjeseca.

(4)Sjednica se može održati ako je prisutna većina članova Upravnog odbora.

(5)Odluke su donose većinom glasova prisutnih članova Upravnog odbora.

(6)Upravni odbor odluke donosi javnim glasovanjem

(7)Upravni odbor i svaki njegov član odgovara za svoj rad Skupštini.

Članak 35.

Upravni odbor:

 • utvrđuje prijedlog Statuta i njegove izmjene i dopune;

 • utvrđuje prijedlog općih akata potrebnih za djelovanje Kluba;

 • utvrđuje prijedlog financijskog plana i završnog računa;

 • predlaže plan rada Kluba;

 • podnosi Skupštini izvješće o radu;

 • donosi odluku o postupku provođenja izbora predstavnika u Skupštini;

 • odlučuje o visini članarine;

 • odlučuje o prijemu u članstvo i o isključenu članova Kluba;

 • skrbi o informiranju članstva i javnosti;

 • odlučuje o pravima športaša;

 • organizira natjecanja, izrađuje plan i program natjecanja i organizira druge aktivnosti Kluba;

 • bira predstavnike u savez i druge udruge i razmatra njihov rad;

 • imenuje i razrješava tajnika;

 • imenuje osobe za potpisivanje materijalno-financijskih dokumenata;

 • odlučuje o obavljanju dopuštenih djelatnosti sukladno zakonu;

 • dodjeljuje pohvale, priznanja i nagrade;

 • odlučuje o prijemu i otpuštanju trenera, ostalih stručnih djelatnika i osoba koje obavljaju poslove u Klubu;

 • osniva odbore, komisije i druga tijela koja pomažu ostvarivanju ciljeva;

 • imenuje predsjednika i članove odbora, komisija i drugih tijela, te utvrđuje njihove poslove i zadatke za koja su osnovana;

 • obavlja sve druge aktivnosti koje mu Skupština stavi u nadležnost.

Članak 36.

(1)Članu Upravnog odbora prestaje mandat prije isteka vremena na koji je izabran:

 • razrješenjem;

 • ostavkom;

 • nastupom okolnosti zbog kojih ne bi mogao vršiti svoju dužnost.

(2)Novog člana Upravnog odbora bira Skupština iz svojih redova.

(3)Mandat novoizabranog člana Upravnog odbora traje do isteka vremena na koje je bio izabran član Upravnog odbora kojem je prestao mandat.

(4)Skupština može razriješiti člana Upravnog odbora ili Upravni odbor u cjelini prije isteka mandata ako ocijeni da postupa protivno zakonu, Statutu, ne provodi politiku koju je utvrdila Skupština, ne izvršava odluke Skupštine ili Upravnog odbora, ako prekorači svoja ovlaštenja, ne izvršava savjesno povjerene obveze i iz drugih važnih razloga.

 1. PREDSJEDNIK

Članak 37.

(1)Klub ima predsjednika i dopredsjednika.

(2) Predsjednik osigurava pravilan i zakonit rad Kluba.

(3)Predsjednika i dopredsjednika bira Skupština iz svojih redova na vrijeme od četiri godine.

(4)Nakon isteka mandata ista osoba može biti ponovno izabrana za predsjednika i dopredsjednika.

(5)Predsjednik Kluba ujedno je i predsjednik Skupštine i predsjednik Upravnog odbora.

Članak 38.

(1)Predsjednik Kluba:

 • zastupa i predstavlja Klub;

 • odgovara za zakonitost rada Kluba;

 • saziva i predsjedava sjednicama Skupštine i Upravnog odbora i predlaže dnevni red;

 • provodi odluke Skupštine i Upravnog odbora, te rukovodi radom Kluba;

 • odgovoran je za podnošenje Skupštini prijedloga godišnjeg financijskog izvješća;

 • dostavlja zapisnik s redovne sjednice Skupštine nadležnom uredu koji vodi registar udruga;

 • potpisuje akte koje donosi Skupština i Upravni odbor;

 • sklapa ugovore i poduzima druge pravne radnje u ime i za račun Kluba;

 • obavlja i druge poslove koje mu povjeri Skupština i Upravni odbor.

(2)U slučaju odsutnosti ili spriječenosti predsjednika zamjenjuje dopredsjednik Kluba.

Članak 39.

(1)U slučaju prestanka mandata predsjedniku prije isteka roka na koji je izabran, mandat prestaje svim članovima Upravnog odbora s danom održavanja sjednice Skupštine na kojoj se bira novi predsjednik.

(2)U slučaju prestanka mandata predsjedniku prije isteka roka na koji je izabran, sjednica Skupštine i Upravnog odbora saziva se na temelju odredaba ovog Statuta.

 1. TAJNIK

Članak 40.

(1)Tajnika Kluba imenuje Upravni odbor Kluba na razdoblje od četiri godine.

(2)Nakon isteka mandata ista osoba može biti ponovno izabrana za tajnika.

(3)Tajnik je po svom položaju član Skupštine i upravnog odbora.

Članak 41.

Tajnik obavlja sljedeće poslove:

 • skrbi za provođenje odluka Skupštine i Upravnog odbora koje su u njegovoj nadležnosti;

 • obavlja stručno-administrativne poslove za potrebe Kluba;

 • organizira i vodi popis članova, skrbi o pristupnicama i članarinama;

 • priprema materijale za sjednice Skupštine i Upravnog odbora;

 • prisustvuje i sudjeluje u radu sjednica Skupštine i Upravnog odbora;

 • priprema nacrte prijedloga akata i oluka koja donose tijela Kluba;

 • Obavlja i druge poslove koje mu povjere Skupština i Upravni odbor;

 • Za svoj rad odgovoran je Skupštini i Upravnom odboru i predsjedniku.

Članak 42.

(1)Tajniku Kluba mandat može prestati i prije isteka vremena na koji je izabran:

 • razrješenjem;

 • ostavkom;

 • nastupom okolnosti zbog kojih ne bi mogao vršiti svoju dužnost.

(2)Upravni odbor može razriješiti tajnika ako postupa protivno ovom Statutu, ne provodi politiku koju je utvrdila Skupština, ne izvršava odluke Skupštine ili Upravnog odbora, ako prekorači svoja ovlaštenja, ne izvršava savjesno povjerene obveze i iz drugih važnih razloga.

(3)Prijedlog za razrješenje tajnika može dati predsjednik, Upravni odbor i Nadzorni odbor.

(3)Mandat novoizabranog tajnika traje do isteka vremena na koje je bio izabran tajnik kojem je prestao mandat.

 1. NADZORNI ODBOR

Članak 43.

(1)Unutarnji nadzor nad radom Kluba članovi provode putem Nadzornog odbora sukladno zakonu.

(2)Nadzorni odbor ima predsjednika i dva člana koje bira Skupština na vrijeme od četiri godine i mogu biti birani ponovno.

(3)Članovi Nadzornog odbora ne mogu biti članovi Izvršnog odbora, tajnik niti osoba ovlaštena za zastupanje Kluba.

(4)Nadzorni odbor pravovaljano odlučuje ako je prisutna natpolovična većina njegovih članova, a pravovaljane odluke donosi većinom glasova prisutnih članova.

(5)Predsjednik Nadzornog odbora saziva sjednice odbora prema potrebi i rukovodi njegovim radom. Inicijativu za sazivanje sjednice može dati bilo koji član Nadzornog odbora, Skupština ili Upravni odbor.

(6)Nadzorni odbor za svoj rad odgovara Skupštini.

Članak 44.

Poziv za sjednicu Nadzornog odbora s prijedlogom dnevnog reda i materijalima, u pravilu, se dostavlja članovima Nadzornog odbora najmanje 3 dana prije sjednice.

Članak 45.

Nadzorni odbor razmatra i nadzire:

 • primjenu odredaba ovog Statuta i drugih općih akata Kluba;

 • materijalno-financijsko poslovanje i korištenje imovine Kluba;

 • ostvarivanje odluka, zaključaka i drugih akata Kluba;

 • obavlja i druge poslove koje mu povjeri Skupština.

Članak 46.

(1)Nadzorni odbor ima pravo zatražiti uvid u dokumentaciju i sve podatke o radu i poslovanju Kluba.

(2)Predsjednik i svaki član Kluba dužan je bez odgađanja omogućiti uvid u zatraženu dokumentaciju i podatke i dati tražene obavijesti.

Članak 47.

(1)O uočenim nepravilnostima Nadzorni odbor ovlašten je upozoriti Skupštinu, odnosno drugo ovlašteno tijelo Kluba.

(2)Ukoliko se uočene nepravilnosti pravodobno ne otklone Nadzorni odbor ovlašten je o tome obavijestiti druga nadležna tijela sukladno zakonu.

Članak 48.

Na način i postupak razrješenja Nadzornog odbora i pojedinog njegovog člana primjenjuju se odredbe ovog Statuta koje se odnose na Upravni odbor Kluba.

V. RJEŠAVANJE SPOROVA I SUKOBA INTERESA UNUTAR KLUBA

Članak 49.

(1) Međusobne sporove proizašle iz članstva u Klubu i/ili aktivnostima kao i sukob interesa između članova tijela Kluba koji nastanu u sklopu djelovanja Kluba, članovi se obvezuju pokušati riješiti sporazumom, a ako u tome ne uspiju rješavanje spora odnosno sukoba interesa mogu povjeriti Izvršnom odboru Kluba. Izvršni odbor može nastali spor odnosno sukob interesa riješiti sam ili osnovati arbitražno vijeće za mirenje kao stalno ili za svaki pojedini slučaj, koje će rješavati nastale sporove iz ovog stavka.

(2)Sukob interesa u Klubu smatra se situacija kada članovi Kluba ili članovi tijela Kluba u obavljanju svojih dužnosti u Klubu dođu u situaciju da svojom odlukom ili drugim djelovanjem pogoduju sebi ili sebi bliskim osobama, a nauštrb interesa drugih članova Kluba.

(3) Odlučivanje iz stavka 1. ovog članka provodi se u prvom stupnju. U drugom stupnju nadležna je skupština Kluba.

(4)Klub i njegovi članovi za rješavanje sporova koji su u vezi sa športom mogu ugovoriti i nadležnost Vijeća športske arbitraže i Športskog arbitražnog sudišta kao samostalnih i nezavisnih tijela za športsku arbitražu pri Hrvatskom olimpijskom odboru.

(5)Nadležnost, sastav, ustroj i pravila pred Vijećem športske arbitraže i Športskog arbitražnog sudišta uređeni su aktima Hrvatskog olimpijskog odbora.

VI. IMOVINA I MATERIJALNO FINANCIJSKO POSLOVANJE

Članak 50.

Imovinu Kluba čine pokretne i nepokretne stvari, imovinska prava i novčana sredstva koje Klub ostvaruje od:

 • članarine;

 • dobrovoljnih priloga i donacija;

 • sredstava dobivenih od pravnih osoba koje podupiru rad i djelovanje Kluba;

 • sredstava ostvarenih obavljanjem športske djelatnosti;

 • sredstava proračuna Općine i županije;

 • drugih izvora sukladno zakonu.

Članak 51 .

(1)Ako Klub provodi programe ili projekte od interesa za opće dobro koji su financirani iz javnih izvora najmanje jedanput godišnje o svom radu, opsegu, načinu stjecanja i korištenju sredstava izvijestit će davatelja sredstava, a putem mrežne stranice ili na drugi odgovarajući način, obavještava i širu javnost.

(2)Sredstva prikupljena sukladno stavku 1. ovog članka Klub može koristiti isključivo za provedbu odobrenih programa ili projekata.

Članak 52.

(1)Klub može raspolagati svojom imovinom samo za ostvarivanje ciljeva i obavljanje djelatnosti sukladno ovom Statutu.

(2)Klub upravlja imovinom u skladu s propisima o materijalnom i financijskom poslovanju neprofitnih udruga.

(3)Raspodjela ukupnih sredstava vrši se financijskim planom a sukladno s programom rada Kluba.

(4)Svi prihodi i rashodi određuju se financijskim planom koji se donosi za jednu kalendarsku godinu i vrijedi za godinu za koju je donesen.

Članak 53.

(1)Usvojeni financijski plan može se tijekom godine mijenjati.

(2)Prijedlog izmjena i dopuna financijskog plana vrši Upravni odbor

(3)Po završetku godine za koju je donesen financijski plan sastavlja se završni račun.

VII. STATUT I DRUGI OPĆI AKTI

Članak 54.

(1)Statut je temeljni opći akt Kluba i svi drugi opći akti moraju biti u skladu s odredbama Statuta.

(2)Nacrt Statuta i izmjene i dopune Statuta utvrđuje Izvršni odbor te ga upućuje članovima Kluba na raspravu.

(3)Nakon što razmotri primjedbe i prijedloge koje su dane u raspravi, zauzme stav o njima, Upravni odbor utvrđuje prijedlog Statuta.

Članak 55.

Tumačenje odredaba ovog Statuta daje Skupština Kluba.

Članak 56.

Sva unutarnja pitanja Kluba, kao i druga pitanja koja nisu uređena Statutom, a zahtijevaju podrobnu izradu, uređuju se općim aktima koje donosi Skupština Kluba.

VIII. PRESTANAK KLUBA, I RASPLAGANJE IMOVINOM U SLUČAJU PRESTANKA POSTOJANJA

Članak 57.

(1)Razlozi za prestanak postojanja i djelovanja Kluba jesu:

 • odluka Skupštine o prestanku Kluba;

 • pripajanje drugom klubu, spajanje s drugim klubom, podjela Kluba razdvajanjem;

 • protek dvostruko više vremena od vremena predviđenog za održavanje redovne sjednice Skupštine, a ona nije održana;

 • pravomoćna odluka suda o ukidanju Kluba;

 • pokretanje stečajnog postupka;

 • na zahtjev člana, ako je broj članova Kluba pao ispod broja osnivača potrebnog za osnivanje Kluba, a nadležno tijelo Kluba u roku od godinu dana od nastupanja te činjenice nije donijelo odluku o prijmu novih članova.

(2) U slučaju da klub prestaje postojati odlukom Skupštine, protekom dvostruko više vremena od vremena predviđenog za održavanje redovne Skupštine, a nije održana, pravomoćnom odlukom suda i na zahtjev članova provodi se postupak likvidacije.

Članak 58.

(1) Likvidator je fizička ili pravna osoba koju imenuje Skupština Kluba i koja je kao likvidator upisana u registar udruga.

(2) Likvidator može biti član Kluba ili osoba koja to nije. Likvidator može biti i osoba ovlaštena za zastupanje Kluba.

Članak 59.

(1)U slučaju prestanka postojanja Kluba, imovina Kluba se, nakon namirenja vjerovnika i ispunjenja ostalih zakonskih obveza, prenosi športskom klubu, savezu ili udruzi koja nastavlja djelatnost u području šaha športa u Općini Klakar, a na temelju odluke Skupštine koja se donosi 2/3 većinom svih članova Skupštine.

(2) U slučaju prestanka postojanja Klub nema pravo imovinu dijeliti svojim osnivačima, članovima Kluba, osobama ovlaštenima za zastupanje, zaposlenima ili s njima povezanim osobama.

IX. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 60.

Ovaj Statut stupa na snagu danom donošenja, a primjenjuje se danom ovjere nadležnog ureda državne uprave.

Članak 61.

Stupanjem na snagu ovog Statuta prestaje važiti Statut Kluba donesen 10.03.2015.

U RUŠČICI, 18.03.2022.

Broj: /022

PREDSJEDNIK KLUBA

Mato Opačak