Statut ŠK Ruščica usklađen 2023.godine

Na temelju članka 13. Zakona o udrugama (Narodne novine 74/14, 70/17, 98/19 i 151/22.), članka 30. Zakona o sportu (Narodne novine 141/22.) i članka 32. Statuta Šahovskog kluba „Ruščica “ (od 18. ožujka 2022. godine), Skupština Šahovskog kluba „Ruščica“ na svojoj sjednici održanoj 20. prosinca 2023. godine donijela je

S T A T U T

ŠAHOVSKOG KLUBA „RUŠČICA“

I TEMELJNE ODREDBE

Članak 1.

1) Šahovski klub „Ruščica“ (u daljnjem tekstu: Klub) je sportski klub osnovan i
registriran radi obavljanja sportske djelatnosti pripreme i sudjelovanja u natjecanjima u
šahu.

Članak 2.

1) U Klubu nije dopušten niti jedan vid diskriminacije i ograničavanje slobode i prava čovjeka i građanina.

2) Riječi koje imaju rodno značenje, bez obzira da li su u ovom statutu (u daljnjem tekstu:
Statut) korištene u muškom ili ženskom rodu, odnose se jednako na muški i ženski rod.

Članak 3.

1) Klub je osnovan 3. rujna 1998. godine pod nazivom: Šahovski klub „Posavac“ Ruščica.
2) Klub 2007. godine mijenja naziv u: Šahovski klub „Posavac-Festung“ Ruščica.
3) Klub 2014. godine mijenja naziv u: Šahovski klub „Posavac“ Ruščica.

4) Od 18. ožujka 2022. godine naziv Kluba je: ŠAHOVSKI KLUB „RUŠČICA“.

5) Skraćeni naziv Kluba glasi: „ŠK RUŠČICA“.

6) Klub djeluje na području Općine Klakar, Županije Brodsko-posavske i Republike
7) Sjedište Kluba je u Ruščici, Ivan Brlić-Mažuranić 3.
Hrvatske.

8) Odluku o adresi sjedišta Kluba donosi Upravni odbor Kluba.

Članka 4.

1) Klub ima Statut koji je temeljni opći akt Kluba. Statut mora biti u suglasnosti s odredbama
Zakona o sportu, Zakona o udrugama, Statuta Hrvatskog šahovskog saveza, Statuta
Šahovskog saveza Brodsko-posavske županije i s pravilima Hrvatskog olimpijskog odbora.

Članak 5.

1) Klub je neprofitna pravna osoba i upisuje se u Registar udruga Republike Hrvatske,
Registar neprofitnih organizacija Republike Hrvatske, Evidenciju pravnih osoba u
sportu i druge registre i evidencije sukladno Zakonu o sportu i drugim propisima

Članak 6.

1) Klub je punopravni član Hrvatskog šahovskog saveza.

2) Klub se udružuje u Šahovski savez Brodsko-posavske županije i Zajednicu sportskih
udruga i saveza Brodsko-posavske županije.

3) Klub se može učlaniti i u druge sportske organizacije kada je to u interesu šaha, a nije u
suprotnosti sa Zakonom i odredbama ovoga Statuta.

4) Klub surađuje s drugim organizacijama i udrugama iz područja tjelesne kulture i sporta na
području Republike Hrvatske i drugih država.

II ZASTUPANJE I PREDSTAVLJANJE KLUBA

Članak 7.

1) Klub u svim poslovima zastupa i predstavlja predsjednik Kluba (u daljnjem tekstu:
Predsjednik).

2) U slučaju odsutnosti ili spriječenosti Predsjednika u svim poslovima zamjenjuje
dopredsjednik kluba (u daljnjem tekstu: Dopredsjednik).

III PEČAT I ZNAK KLUBA

Članak 8.

1) Klub ima pečat.

2) Pečat je okruglog oblika promjera 30 mm, s ispisanom tekstom uz rub pečata: Šahovski
klub RUŠČICA OIB: 50200133653.

3) U sredini pečata je stilizirani znak šahovnice s figurom šahovskog topa u sredini.

4) Za čuvanje i uporabu pečata odgovoran je Predsjednik.

5) Izgled i opis, uporaba i način čuvanja pečata utvrđuje se posebnom odlukom Skupštine
Kluba.

Članak 9.

1) Klub ima svoj znak i zastavu.

2) Opis znaka i zastave, način njihove uporabe i zaštite uređuje se posebnom odlukom
Skupštine Kluba.

IV PODRUČJE DJELOVANJA I CILJEVI KLUBA

Članak 10.

1) Područje djelovanja Kluba je šah kao sportska djelatnost.

2) Ciljevi Kluba su:

– razvitak i promicanje šaha prema načelima sporta i olimpizma,

– sudjelovanje u šahovskim natjecanjima,

– organizacija treninga, stručnih predavanja, seminara, turnira i prvenstava,

– promicanje stručnog rada u šahu, a osobito rada s djecom, mladeži i osoba s

invaliditetom,

– promicanje odgojnih funkcija u šahu u duhu fair-playa,

– upoznavanje članove i javnost o svom radu i

– obavljanje i drugih djelatnosti koje su utvrđene ovim Statutom, Zakonom o

sportu, Zakonom o udrugama i Statutom Hrvatskog šahovskog saveza, a

koje su u interesu šaha.

Članak 11.

1) Ciljeve utvrđene ovim Statutom Klub ostvaruje neposredno putem svojih tijela i
zajedničkim djelovanjem svih članova.

V DJELATNOSTI KLUBA

Članka 12.

1) Djelatnosti Kluba proizlaze iz Zakona o sportu, Zakona o udrugama i temeljnih ciljeva i
zadaća utvrđenih u članku 10. ovog Statuta.

2) Djelatnosti Kluba u ispunjavanju navedenih ciljeva osobito su:

– razvitak i promicanje šaha,

– sudjelovanje u šahovskim natjecanjima,

– organizacija treninga, stručnih predavanja, seminara, turnira i prvenstava,

– promicanje stručnog rada u šahu i skrb o osposobljavanju stručnih djelatnika, a

osobito rada s djecom, mladeži i osobama s invaliditetom,

– promicanje odgojnih funkcija u šahu u duhu fair-playa, razumijevanja,

tolerancija i širenje olimpijskih ideala,

– izvješćivanje i upoznavanje članove i javnost o svom radu,

– djelatnost promidžbe,

– prevencija i borba protiv svih oblika diskriminacije i ovisnosti i

– obavljanje i drugih djelatnosti koje su utvrđene ovim Statutom, Zakonom o

sportu, Zakonom o udrugama i Statutom Hrvatskog šahovskog saveza, a koje

su u interesu šaha.

Članak 13.

1) U svojem djelovanju, a osobito kada se to odnosi na ostvarivanje utvrđenih potreba i
interesa društva u području sporta, Klub obvezno surađuje s nadležnim tijelima Općine
Klakar, Županije Brodsko-posavske i Republike Hrvatske.

2) Zbog uspješnog obavljanja svojih zadaća posebne oblike suradnje Klub uspostavlja s
organizacijama i drugim društvenim djelatnostima, osobito u obrazovanju, zdravstvu,
društvenoj brizi o djeci, poduzećima, ustanovama i drugim institucijama.

Članak 14.

1) Klub svoju djelatnost ne smije obavljati radi stjecanja dobiti.
2) Ako u obavljanju svoje djelatnosti ostvari višak prihoda nad rashodima on se mora koristiti
isključivo za obavljanje djelatnosti kojima se ostvaruju ciljevi Kluba utvrđeni ovim
Statutom.

VI JAVNOST RADA

Članak 15.

1) Rada Kluba je javan.
2) Javnost rada ostvaruje se pravodobnim upoznavanjem članova Kluba, davatelje sredstava i
javnosti o radu i poslovanju Kluba neposredno na sjednicama tijela Kluba i posredno putem
sredstava javnog priopćavanja, mrežnih stranica ili na drugi odgovarajući način.

VII ČLANSTVO

Članak 16.

1) Članstvo u Klubu je dobrovoljno.

2) Članom Kluba postaje se potpisivanjem pristupnice.

3) Popis članova vodi se elektronički ili na drugi prikladan način. Upravni odbor određuje
osobu koja će voditi popis članova i način njegova vođenja.

4) Popis sadrži: naziv ili osobno ime člana, osobni identifikacijski broj, datum pristupanja
Klubu, kategoriju članstva, datum osnivanja ili datum rođenja, datum prestanka članstva i
druge značajne podatke o članu.

Članak 17.

1) Članovi Kluba mogu biti: – redovni,

– počasni i

– podupirajući.

Članak 18.

1) Redovni član Kluba može biti svaka punoljetna i poslovno sposobne fizička osoba, koja je
državljanin/državljanka Republike Hrvatske, koja prihvaća odredbe ovog Statuta, koja
aktivno sudjeluju u radu Kluba, koja pridonosi ostvarivanju ciljeva i provođenju djelatnosti
Kluba, koja pridonosi promicanju šaha, koja redovno plaća članarinu za tekuću godinu i
kod koje nisu nastupile zakonske zapreke za članstvo u Klubu.

Članak 19.

1) Počasni članovi Kluba su fizičke osobe koja nisu u mogućnosti aktivno sudjelovati u radu
Kluba, a svojim su radom i zalaganjem osobito pridonijele promicanju šaha, ostvarivanju
ciljeva i provođenju djelatnosti Kluba i kod kojih nisu nastupile zakonske zapreke za
članstvo u Klubu.
2) Počasni član nije dužan plaćati članarinu, ima pravo biti nazočan sjednici Skupštine Kluba,
ali bez prava odlučivanja.

Članak 20.

1) Podupirajući član Kluba može postati svaka pravna i fizička osoba kod koje nisu nastupile
zakonske zapreke za članstvo u Klubu i koja sukladno Zakonom propisanim uvjetima
novčanom potporom ili na drugi način pomaže Klubu u ostvarivanju ciljeva i provođenju
djelatnosti.
2) Podupirajući član, odnosno njegov ovlašteni predstavnik, ima pravo biti nazočan sjednici
Skupštine Kluba, ali bez prava odlučivanja.

Članak 21.

1) Odluku o primanju i isključenju iz članstva u Klubu na prijedlog Upravnog odbora donosi
Skupština na svojoj sjednici pod zadnjom točkom dnevnog reda.

Članak 22.

1) Sukladno odredbama iz članaka 17, 18, 19. i 20. ovog Statuta, a uzimaju u obzir kategoriju
članstva članovi Kluba:

– imaju jednaka prava, obveze i odgovornosti u Klubu,

– imaju pravo i obvezu sudjelovati u radu Kluba,

– mogu predlagati mjere i djelatnosti radi uspješnijeg ostvarivanja ciljeva Kluba i

– moraju provoditi odluke i zaključke tijela Kluba i odgovorni su za njihovu provedbu.

Članak 23.

1) Kada član Kluba svojim djelovanjem šteti radu Kluba i ne pridonosi ostvarivanju ciljeva i
provođenju djelatnosti utvrđenih ovim Statutom Upravni odbor Kluba upozoriti će ga na
nedostatke u radu, ustanoviti odgovornost i predložiti sazivanje sjednice Skupštine.

2) Ako član i nakon upućenih upozorenja nastavi djelovati suprotno odredbama ovog Statuta
odlukom Skupštine brisati će se iz članstva Kluba.

Članak 24.

1) Članstvo u Klubu prestaje:

– gubitkom hrvatskog državljanstva,

– gubitkom poslovne sposobnosti,

– brisanjem Kluba iz Registra udruga ili Evidencije pravnih osoba u sportu ili
Registra neprofitnih organizacija,

– istupanjem na vlastiti zahtjev,
– brisanja iz članstva zbog neplaćanja članarine,

– odlukom Skupštine o isključenju i

– u drugim slučajevima predviđenim ovim Statutom, Zakonom o udrugama i Zakonom o sportu.

2) Bez donošenja posebne odluke o prestanku članstva voditelj popisa članova Kluba dužan je
iz popisa članova Kluba brisati članove koji do kraja godine ne plate članarinu za tekuću
godinu.

VIII USTROJ

Članak 25.

1) Tijela Kluba su: – Skupština

– Upravni odbor

– Nadzorni odbor

– Predsjednik
2) Članovi tijela Kluba, osobe ovlaštene za zastupanje Kluba i osobe ovlaštene za vođenje
poslova u Klubu ne mogu biti osobe za koje postoje zapreke propisane u člancima ovog
Statuta, člancima 111. i 112. Zakona o sportu (NN 141/22.) i u članku 19. Zakona o
udrugama (NN 74/14, 70/17, 98/19 i 151/22.).

Skupština

Članak 26.

1) Skupština Kluba ( u daljnjem tekstu: Skupština ) je najviše tijelo upravljanja Klubom.

2) Skupštinu čine svi redovni članovi iz članka 18. ovog Statuta.

Članak 27.

1) Član Skupštine može biti :

– fizička osoba koja je državljanin/državljanka Republike Hrvatske,

– fizička osoba koja je punoljetna i poslovno sposobna,

– fizička osoba koja prihvaća ovaj Statut,

– fizička osoba kod koje ne postoje zapreke iz članka 111. i 112. Zakona o sportu
(NN 141/22.) i

– fizička osoba kod koje ne postoje zapreke propisane Zakonom o udrugama.

2) O ispunjavanju pretpostavki iz prethodnog stavka ovog članka članovi su dužni su predati
pisanu izjavu.

Članak 28.

1) Skupština radi u sjednicama.

2) Sjednice Skupštine mogu biti redovne, izborne, izvanredne i svečane.

3) Redovne sjednice Skupštine sazivaju se po potrebi, a najmanje jednom godišnje.

4) Svake četvrte godine obvezno se saziva izborna sjednica Skupštine, kojom predsjedava
radno predsjedništvo u koje ne mogu biti birani kandidati za Predsjednika.

5) Izvanredna sjednica Skupštine saziva se zbog izvanrednih okolnosti u radu Kluba.

6) U slučaju isteka mandata tijelima Kluba izvanrednu sjednicu Skupštine saziva zadnja osoba
za zastupanje upisana u Registar udruga ili Dotadašnji Predsjednik ili dopredsjednik ili
Upravni odbor ili Nadzorni odbor ili jedna trećina članova Kluba koji su upisani u popis
članova Kluba prije isteka mandata tijelima Kluba.

7) Svečane sjednice Skupštine mogu se sazvati povodom obilježavanja određenog povijesnog
datuma za šah i Klub, odnosno iz druge potrebe iste ili slične prirode.

Članak 29.

1) Sjednicu Skupštine saziva Predsjednik:

– kada prosudi da je potrebno sazvati Skupštinu,

– na zahtjev ili temeljem zaključka Upravnog odbora,

– na zahtjev Nadzornog odbora,

– na zahtjev najmanje jedne trećine članova Kluba iz članka 17. ovog Statuta i

– na zahtjev najmanje jedne trećine članova Skupštine iz članka 26. ovog Statuta.

2) Ovlašteni podnositelj zahtjeva za sazivanje izvanredne sjednice Skupštine dužan je u
pisanoj formi obrazložiti potrebu sazivanja sjednice i predložiti njezin dnevni red.

3) Predsjednik mora sazvati izvanrednu sjednicu u roku od 15 dana od dana kada je
zahtjev pravovaljano dostavljen Klubu. Ako to ne učini u tom roku sjednicu može sazvati
predlagatelj zahtjeva.

4) Radom sjednice Skupštine rukovodi Predsjednik.

5) U slučaju spriječenosti ili odsutnosti Predsjednika zamjenjuje Dopredsjednik.

6) Dopredsjednik kada zamjenjuje Predsjednika ima sva prava, dužnosti i ovlasti kao i
Predsjednik.

7) Radom Skupštine može rukovoditi i sazivatelj izvanredne sjednice Skupštine, odnosno
osoba koju sazivatelj odredi, ako sjednicu Skupštine ne mogu voditi ili nisu nazočni
Predsjednik i Dopredsjednik.

Članak 30.

1) Poziv za sjednicu Skupštine s prijedlogom dnevnog reda i materijalima za Skupštinu
upućuje se članovima najmanje pet dana prije održavanja sjednice Skupštine.

2) Ako se na sjednici Skupštine odlučuje o pitanjima koja zbog svog značaja iziskuju
prosudbenu raspravu, materijali za raspravu upućuje se najmanje deset dana prije
održavanja sjednice Skupštine.

3) U izuzetnim situacijama Predsjednik može sazvati sjednicu Skupštine i u kraćim rokovima.

Članak 31.

1) Način sazivanja i vođenja sjednice Skupštine i druga pitanja vezana za održavanje sjednice
Skupštine mogu se pobliže urediti Poslovnikom o radu Skupštine.

2) O radu sjednice Skupštine vodi se zapisnik.
3) Zapisnik vodi zapisničar kojega imenuje Skupština.

4) Zapisnik obvezno mora sadržavati podatke o osobama koje su nazočne sjednici, datumu,
vremenu i mjestu održavanja sjednice, zatim cjeloviti tekst odluka i zaključaka koji su
doneseni, kao i podatak o rezultatima glasovanja i osobama ili tijelima koji su zaduženi za
izvršenje donesenih odluka i zaključaka.

5) Predsjedavajući sjednice Skupštine dužan je svojim načinom vođenja sjednice, a svi
ostali nazočni svojim međusobnim uvažavanjem i pridržavanjem pravila parlamentarne
demokracije, omogućiti zapisničaru vođenje zapisnika.
6) Najduže u roku od pet dana od dana održavanja sjednice Skupštine zapisničar je
dužan izraditi zapisnik i zajedno s ovjeroviteljima zapisnika i predsjedavajućim sjednice
Skupštine isti potpisati.

7) Zapisnik se trajno čuva u arhivi Kluba i podliježe verifikaciji na sljedećoj sjednici
Skupštine Kluba.

Članak 32.

1) Bez prava odlučivanja u radu Skupštine mogu sudjelovati:
– počasni članovi,

– podupirajući članovi ili njihovi predstavnici,

– predstavnici državnih tijela i

– predstavnici športskih udruga, zajednica i saveza.

2) Predstavnike i članove iz točke 1. ovog članka na sjednicu Skupštine poziva Predsjednik.

Članak 33.

1) Članu u Skupštini prestaje mandat u slučaju:
– gubitka hrvatskog državljanstva,
– gubitka poslovne sposobnosti,

– promjene kategorije članstva,
– brisanja iz članstva zbog neplaćanja članarine,

– isključenja iz članstva,

– istupanja iz članstva,

– kada nastupe zapreke iz članka 111. i 112. Zakona o sportu NN 141/22.) i

– kada nastupe zapreke propisane Zakona o udrugama.

Članak 34.

1) Skupština obavlja sljedeće poslove:

1. Donosi: – Statut Kluba, njegove izmjene i dopune

– Poslovnik o radu Skupštine,

– odluku o temeljnim odrednicama za upravljanju imovinom Kluba,

– odluku o temeljnim odrednicama Plana i programa rada Kluba,

– odluku o temeljnim odrednicama Financijskog plana i godišnjeg financijskog

izvješća Kluba,

– odluku o verifikaciji i prestanku mandata u Skupštini,

– odluku o učlanjenju i prestanku članstva u Klubu,

– odluku o proglašenju počasnih i podupirajućih članova Kluba,

– odluku o uporabi i načinu čuvanja pečata Kluba,

– odluku o opisu znaka Kluba i njegovoj uporabi i zaštiti,

– odluku o udruženju Kluba u sportske saveze i zajednice,

– odluku o tajnom glasovanju o pojedinim pitanjima iz svoje nadležnosti i

– odluku o statusnim promjenama, ustroju i prestanku rada Kluba,

2. Bira i razrješava: – Predsjednika,
– Dopredsjednika,

– članove Upravnog odbora na prijedlog Predsjednika Kluba,

– predsjednika i članove Nadzornog odbora i njihove zamjenike,

3. Utvrđuje politiku i smjernice razvoja šaha,

4. Razmatra i odlučuje o izvješću Predsjednika, Upravnog odbora i Nadzornog odbora,

5. Ustanovljava i dodjeljuje nagrade i priznanja za djelovanje u šahu,

6. Razmatra i odlučuje o usvajanju završnog računa Kluba i

7. Odlučuje po potrebi i o drugim pitanjima koja ovim Statutom ili odlukom Skupštine nisu

stavljena u nadležnost Upravnog odbora ili drugih tijela Kluba.

Članak 35.

1) Skupština može pravovaljano odlučivati ako je na sjednici nazočno više od polovice
ukupnog broja članova u Skupštini koji imaju pravo odlučivati.
2) Ako sjednici Skupštine nije nazočna većina njenih članova sjednica se odgađa i ponovno
saziva u roku od 15 dana.

3) Skupština donosi odluke o pitanjima iz svog djelokruga većinom glasova svih članova koji
imaju pravo odlučivanja.
4) Glasovanje u Skupštini je javno.
5) Skupština može odlučiti da se o pojedinim pitanjima odlučuje tajnim glasovanjem.

Upravni odbor

Članak 36.

1) Upravni odbor Kluba ( u daljnjem tekstu: Upravni odbor ) je izvršno i upravno tijelo Kluba
koje između dvije sjednice Skupštine upravlja radom i poslovanjem Kluba i odlučuje o
svim pitanjima iz svoje nadležnosti sukladno odredbama ovog Statuta.

2) Upravni odbor za svoj rad odgovara Skupštini.

Članak 37.

1) Upravni odbor ima pet članova.
2) Svi članovi Upravnog odbora imaju jednaka prava, dužnosti i odgovornosti u radu
Upravnog odbora.

3) Dopredsjednik i članovi Upravnog odbora biraju se na prijedlog Predsjednika iz
sastava predstavnika redovnih članova Kluba u Skupštini na vrijeme od četiri godine.

4) Nakon isteka mandata ista osoba može biti ponovno imenovana za člana Upravnog odbora.
5) Predsjednik Kluba je član Upravnog odbora i njegov predsjednik.

Članak 38.

1) Sjednicu Upravnog odbora saziva i njezinim radom rukovodi Predsjednik.

2) U slučaju spriječenosti ili odsutnosti Predsjednika sjednicu Upravnog odbora saziva i
njezinim radom rukovodi Dopredsjednik.

Članak 39.

1) Upravni odbor radi u sjednicama koje se sazivaju prema potrebi, a najmanje dva puta
godišnje.
2) Sjednicu Upravnog odbora saziva Predsjednik:

– kada ocjeni da ju je potrebno sazvati,

– na zahtjev Skupštine Kluba,

– na zahtjev Nadzornog odbora,

– na zahtjev najmanje dva člana Upravnog odbora i

– na zahtjev najmanje dva člana Kluba.

3) Poziv na sjednicu Upravnog odbora s prijedlogom dnevnog reda i materijalima dostavlja se
članovima Upravnog odbora najmanje tri dana prije sjednice.

Članak 40.

1) Članu Upravnog odbora prestaje mandat prije isteka vremena na koje je izabran u slučaju:
– gubitka hrvatskog državljanstva,

– gubitka poslovne sposobnosti,

– opoziva,

– promjene kategorije članstva,
– brisanja iz članstva zbog neplaćanja članarine,

– isključenja iz članstva,

– istupanja iz članstva.

– kada nastupe zapreke iz članka 111. i 112. Zakona o sportu NN 141/22.) i

– kada nastupe zapreke propisane Zakona o udrugama.

2) Novog člana Upravnog odbora bira Skupština Kluba iz svojih redova na prijedlog
Predsjednika.
3) Mandat novoizabranog člana Upravnog odbora traje do isteka vremena na koje je bio
izabran član Upravnog odbora kojemu je prestao mandat.

Članak 41.

1) Skupština može opozvati člana Upravnog odbora ili Upravni odbor u cjelini ako ocijeni da
postupa protivno ovom Statutu, ne provodi politiku koju je utvrdila Skupština ili ne
izvršava odluke Skupštine ili Upravnog odbora.

2) Upravni odbor ili član Upravnog odbora opozivaju se po postupku po kojem su izabrani.

3) Prijedlog za opoziv pojedinog člana Upravnog odbora može podnijeti svaki član Kluba ili
Skupštine, odnosno Predsjednik.

Članak 42.

1) Upravni odbor može osnovati pomoćna radna tijela i komisije za rad o pojedinim
područjima djelatnosti Kluba.

2) Odlukom o osnivanju pomoćnih radnih tijela ili komisije Upravni odbor utvrđuje sastav,
djelokrug i način rada radnog tijela ili komisije.

3) Upravni odbor može za izvršavanje pojedinih poslova i zadaća imenovati i pojedince.

Članak 43.

1) Upravni odbor obavlja sljedeće poslove:

– provodi odluke i zaključke Skupštine,

– utvrđuje prijedlog Statuta, pravilnika i odluka koje donosi Skupština,

– priprema materijale o kojima će odlučivati Skupština,

– obavlja konsultacije i predlaže Skupštini kandidata za Predsjednika Kluba,

– bira i razrješava predstavnike Kluba i njihove zamjenike u Skupštini županijskog
šahovskog saveza i druge sportske udruge i zajednice,

– bira i razrješava tajnika Kluba i nadzire njegov rad,

– bira i razrješava blagajnika Kluba i nadzire njegov rad,

– organizira rad i djelovanje Kluba između dvije sjednice Skupštine,

– donosi odluku o voditelju popisa članova Kluba i načinu njegova vođenja,

– donosi odluku o voditelju popisa članova Skupštine i načinu njegova vođenja,

– odluku o adresi sjedišta Kluba,

– utvrđuje prijedlog plana i programa rada Kluba,

– utvrđuje prijedlog financijskog plana i završnog računa,

– izvršava financijski plan Kluba i u okviru financijskog plana odlučuje o rasporedu i
dinamici korištenja sredstava,

– upravlja imovinom Kluba sukladno odluci Skupštine o temeljnim odrednicama o
upravljanju imovinom Kluba,

– donosi odluku o izboru i opozivu likvidatora,

– donosi poslovne odluke u skladu s poslovnom politikom utvrđenom na Skupštini Kluba,

– osniva pomoćna radna tijela i komisije, utvrđuje njihov sastav, djelokrug i načina rada,

– odlučuje o organizaciji stručnih i administrativnih poslova za potrebe Kluba,

– predlaže Skupštini prijem u članstvo i isključenje iz članstva Kluba,

– podnosi izvješće o svom radu Skupštini,

– predlaže Skupštini donošenje odluke o dodjeli nagrada i priznanja za djelovanje u šahu,

– donosi poslovnik o svom radu i

– obavlja i druge poslove utvrđene ovim Statutom, drugim aktima Kluba ili koje mu
povjeri Skupština.

Članak 44.

1) Upravni odbor može pravovaljano odlučivati ako je na sjednici nazočno više od polovice
njegovih članova.

2) Upravni odbor donosi odluke većinom glasova svih članova.

3) Odluke Upravnog odbora donose se javnim glasovanjem dizanjem ruke.

4) U rješavanju pitanja iz svoje nadležnosti Upravni odbor može odlučivati temeljem
pismenog izjašnjavanja, telefonom, putem interneta ili drugim sredstvima veze.

Članak 45.

1) Rad Upravnog odbora može se urediti poslovnikom.

2) O radu sjednice Upravnog odbora vodi se zapisnik.

3) Zapisnik vodi zapisničar kojega imenuje Upravni odbor.

4) Zapisnik obvezno mora sadržavati podatke o osobama koje su nazočne sjednici, datumu,
vremenu i mjestu održavanja sjednice, zatim cjeloviti tekst odluka i zaključaka koji su
doneseni, kao i podatak o rezultatima glasovanja i osobama ili tijelima koji su zaduženi za
izvršenje donesenih odluka i zaključaka.

5) Predsjedavajući sjednice dužan je svojim načinom vođenja sjednice, a svi ostali nazočni
svojim međusobnim uvažavanjem i pridržavanjem pravila parlamentarne demokracije,
omogućiti zapisničaru vođenje zapisnika.
6) Najduže u roku od pet dana od dana održavanja sjednice zapisničar je dužan izraditi
zapisnik i zajedno s predsjedavajućim sjednice Upravnog odbora isti potpisati.

7) Zapisnik se trajno čuva u arhivi Kluba i podliježe verifikaciji na sljedećoj sjednici
Upravnog odbora.

Nadzorni odbor

Članak 46.

1) Nadzor nad radom i poslovanjem Kluba obavlja Nadzorni odbor.

2) Nadzorni odbor ima tri člana.

3) Članovi Nadzornog odbora su predsjednik i dva člana.

Članak 47.

1) Članove Nadzornog odbora bira Skupština na prijedlog predstavnika u Skupštini.

2) Članovi Nadzornog odbora i njihovi zamjenici mogu biti:

– osobe koje nisu članovi Upravnog odbora, članovi radnih tijela i komisija Upravnog
odbora ili ovlašteni izvršitelji pojedinih poslova iz nadležnosti Upravnog odbora,

– osobe koje su državljani Republike Hrvatske,

– osobe koje su punoljetne i poslovno sposobne,

– osobe koje prihvaćaju ovaj Statut,

– fizičke osobe kod kojih ne postoje zapreke iz članka 111. i 112. Zakona o sportu
(NN 141/22.) i

– fizičke osobe kod kojih ne postoje zapreke propisane Zakona o udrugama.

3) O ispunjenju pretpostavki iz prethodnog stavka ovog članka članovi Nadzornog odbora
dužni su dati pisanu izjavu na sjednici Skupštine prije stupanja na dužnost.

Članak 48.

1) Mandat članova Nadzornog odbora traje četiri godine i usklađen je s mandatom
predstavnika u Skupštini.

2) Nakon isteka mandata ista osoba može biti ponovno birana za člana Nadzornog odbora.

Članak 49.

1) Članovima Nadzornog odbora i njihovim zamjenicima mandat može prestati i prije isteka
vremena na koji su izabrani:

– ako nastupe okolnosti koje su u suprotnosti s odredbama iz članka 47. ovog Statuta,

– ako podnesu ostavku,

– ako su opozvani i

– ako su trajno spriječeni obnašati dužnost člana Nadzornog odbora.

2) Član Nadzornog odbora može biti opozvan ako svoju dužnost u Nadzornom odboru ne
obavlja sukladno ovom Statutu i drugim aktima Kluba.

3) Na mjesto člana Nadzornog odbora kojemu je prestao mandat, Skupština bira novog člana
na vrijeme do isteka mandata na koji je bio izabran njegov prethodnik

Članak 50.

1) Nadzorni odbor radi na sjednicama koje se sazivanju po potrebi, a najmanje jednom
godišnje.

2) Sjednicu Nadzornog odbora saziva i njezinim radom rukovodi predsjednik Nadzornog
odbora.

3) Sazivanje sjednice može zatražiti Skupština, Upravni odbor, Predsjednik, dva člana iz
sastava članova Kluba ili Skupštine i dva člana Nadzornog odbora.

Članak 51.

1) Nadzorni odbor može pravovaljano odlučivati ako je na sjednici nazočna većina članova.

2) Nadzorni odbor odluke donosi većinom glasova od ukupnog broja članova javnim
glasovanjem dizanjem ruke.

3) O radu i nalazima Nadzornog odbora sastavlja se zapisnik, koji potpisuju svi sjednici
nazočni članovi.
4) Zapisnik vodi osoba koju imenuje Nadzorni odbor.

Članak 52.

1) O uočenim nepravilnostima Nadzorni odbor izvješćuje Skupštinu, odnosno tijelo u čijem je
radu nastala nepravilnost, a o nepravilnostima koje se pravodobno ne otklone Nadzorni
odbor je dužan izvijestiti nadležna tijela kontrole i inspekcije.

2) O svom radu Nadzorni odbor podnosi izvješće Skupštini prema potrebi, a najmanje jednom
godišnje.

Članak 53.

1) Nadzorni odbor: – nadzire zakonitost u financijskom poslovanju Kluba,

– nadzire izvršavanje ugovornih i drugih obveza Kluba,

– prati i analizira ostvarivanje financijskog plana Kluba i

– dužan je uputiti zahtjev, a po potrebi i sazvati izvanrednu sjednicu
Skupštine sukladno odredbama iz članka 28. i 52. ovoga Statuta.

2) U svom radu Nadzorni odbor postupa sukladno načelu zakonitosti, samostalnosti,
dostupnosti i suradnje s tijelima Kluba.

Članak 54.

1) Tijela Kluba dužna su Nadzornom odboru pružiti potrebne podatke, omogućiti uvid u svu
potrebnu dokumentaciju i osigurati potrebne uvjete za rad.

2) Radi ostvarivanja nadzora nad materijalno-financijskim poslovanjem Kluba Upravni odbor
mora dostaviti Nadzornom odboru godišnje i polugodišnje financijsko izvješće o
financijskom poslovanju Kluba najkasnije sedam dana prije dana održavanja sjednice
Skupštine na kojoj se izvješće usvaja.

Članak 55.

1) Predsjednik i članovi Nadzornog odbora mogu nazočiti sjednici Upravnog odbora, ali bez
prava odlučivanja.

2) Predsjednik i članovi Nadzornog odbora trebali bi nazočiti sjednicama Skupštine.

3) Poziv s materijalima za sjednicu Skupštine dužan im je uputiti Predsjednik Kluba na način

propisan odredbama iz članka 30. ovog Statuta.

Članak 56.

1) Na sva pitanja iz rada Nadzornog odbora koja nisu posebno uređena primjenjuju se na
odgovarajući način odredbe ovog Statuta.

Predsjednik

Članak 57.

1) Klub ima Predsjednika.

2) Predsjednik zastupa i predstavlja Klub, predsjedava sjednicama Skupštine, član je
Upravnog odbora i njegov predsjednik.

3) Kandidata za Predsjednika predlaže Upravni odbor nakon obavljenih konsultacija.

4) Kandidata za Predsjednika može predložiti i svaki član Kluba.

5) Skupština bira Predsjednika iz sastava predstavnika redovnih članova Kluba u Skupštini
neposredno javnim ili tajnim glasovanjem na temelju prijedloga liste kandidata, većinom
glasova svih nazočnih predstavnika u Skupštini koji imaju pravo odlučivanja.

6) Javnim glasovanjem dizanjem ruke Predsjednik se bira u slučaju kada je samo jedna osoba
predložena za izbor Predsjednika.

7) Tajnim glasovanjem Predsjednik se bira kada su dvije ili više osoba predložene za izbor
Predsjednika.

8) Glasovanje provodi tročlana komisija koju iz svog sastava izaberu nazočni predstavnici,
koji imaju pravo odlučivanja.

9) Komisija sastavlja glasački listić na koji se upisuju predloženi kandidati abecedno po
prezimenu i imenu.

10) Ako u prvom krugu glasovanja niti jedan kandidat ne dobije potreban broj glasova za
izbor pristupa se drugom krugu glasovanja.

11) U drugi krug idu dva kandidata koji su u prvom krugu dobili najveći boj glasova, odnosno
više kandidata koji su dobili isti najveći broj glasova.

12) Komisija sastavlja glasački listić na koji se upisuju kandidat/kandidati abecedno po
prezimenu i imenu.

13) Ako u drugom krugu glasovanja niti jedan kandidat ne dobije potreban broj glasova za
izbor pristupa se trećem krugu glasovanja.

14) U treći krug ide kandidat koji je u drugom krugu dobio najveći broj glasova, odnosno više
kandidata koji su dobili isti najveći broj glasova.

15) Komisija sastavlja glasački listić na koji se upisuju kandidati abecedno po
prezimenu i imenu.

16) Ako u trećem krugu glasovanja niti jedan kandidat ne dobije potreban broj glasova izbor
se prekida i zakazuje nova izborna sjednica Skupštine za sedam dana.

17) Mandat Predsjednika traje četiri godine.
18) Nakon isteka mandata, ista osoba može biti ponovno izabrana za Predsjednika.

Članak 58.

1) Predsjednik:

– skrbi i odgovara da rad Kluba bude u skladu sa Zakonom i drugim propisima, politikom

razvoja sporta i šaha, te zajedničkim interesima članova Kluba i utvrđenim planovima i

programima,

– rukovodi radom, predstavlja i zastupa Klub,

– predlaže Skupštini članove Upravnog odbora i dopredsjednika Kluba,

– saziva i predsjedava sjednicama Skupštine i Upravnog odbora,

– skrbi i odgovara za izvršavanje odluka Skupštine i Upravnog odbora,

– potpisuje akte koje donosi Skupština i Upravni odbor,

– odobrava naplatu i potpisuje račune i druge financijsko-materijalne akte u svojstvu

naredbodavca i

– obavlja i druge poslove koji su utvrđeni ovim Statutom i koje mu u nadležnost stavi

Skupština ili Upravni odbor.

Članak 59.

1) Predsjednik za svoj rad odgovara Skupštini.

2) Predsjednik podnosi godišnje izvješće o svom radu Skupštini.
3) Ukoliko Skupština ne prihvati izvješće, tajnim glasovanjem odlučiti će o povjerenju
Predsjedniku.

4) Ako mu Skupština izglasa nepovjerenje, Predsjednik je dužan odmah raspisati izbore za
Predsjednika i zakazati sjednicu Skupštine.

5) Sjednica Skupštine treba se održati u roku od 45 dana od dana izglasavanja
nepovjerenja Predsjedniku.

6) Do izbora novog Predsjednika radom Kluba između dvije sjednice upravlja dosadašnji
Predsjednik i Upravni odbor.

7) U slučaju prestanka mandata Predsjedniku prije isteka roka na koji je izabran, mandat
prestaje i svim članovima Upravnog odbora s danom održavanja sjednice Skupštine na
kojoj se izabere novi Predsjednik i Upravni odbor.

Dopredsjednik

Članak 60.

1) Predsjedniku u njegovom radu pomaže Dopredsjednik.

2) Dopredsjednika bira Skupština iz predstavnika redovnih članova na prijedlog Predsjednika.

3) Dopredsjednik je po dužnosti član Upravnog odbora.

4) Dopredsjednik zamjenjuje Predsjednika u slučaju njegove spriječenosti ili odsutnosti.

5) Kada zamjenjuje Predsjednika dopredsjednik ima sva prava, dužnosti i ovlasti kao i
Predsjednik.

6) Kada je Predsjednikova spriječenost ili odsutnost duža od šest mjeseci dopredsjednik je
dužan sazvati sjednicu Skupštine.

7) Sjednica Skupštine treba se zakazati najkasnije u roku od 30 dana od dana kada nastupe
okolnosti iz prethodnog stavka ovog članka.

Tajnik

Članak 61.

1) Za obavljanje stručno-administrativnih poslova u Klubu Upravni odbor može izabrati
tajnika.

2) Tajnik se bira na prijedlog Predsjednika.

3) Na prijedlog Predsjednika umjesto tajnika Upravni odbor može ovlastiti nekoga drugoga
za obavljanje stručno-administrativnih poslova u Klubu.

Blagajnik

Članak 62.

1) Za obavljanje materijalno-financijskih poslova u Klubu Upravni odbor može izabrati
blagajnika.

2) Blagajnik se bira na prijedlog Predsjednika.

3) Na prijedlog Predsjednika umjesto blagajnika Upravni odbor može ovlastiti nekoga
drugoga za obavljanje materijalno-financijskih poslova u Klubu.

IX RJEŠAVANJE SPOROVA I SUKOBA INTERESA

Članak 63.

1) Sukladno odredbama Zakona o sportu, Zakona o javnoj nabavi te drugim pripadajućim
propisima, kao i u odnosu na nadležnosti tijela Kluba i zaštitu općeg interesa u odnosu na
pojedinačne interese članova, Klub utvrđuje, odredbama ovog Statuta, sukladno ovoj
odredbi posebnom odlukom Upravnog odbora, sukob interesa određene osobe u radu tijela
Kluba ili obnašanja određene dužnosti u Klubu o kojoj su te osobe i tijela Kluba dužne i
odgovorne voditi brigu o interesima Kluba i šaha, te se interes pojedinca ili člana Kluba ne
može staviti ispred općeg interesa šaha, šahista i Kluba.

Članak 64.

1) Kada postoji spor između članova Kluba ili sukob interesa unutar Kluba koji nije riješen
na način utvrđen odredbama ovog Statuta,
u sporovima nastalim u svezi s obavljanjem
sportske djelatnosti u šahu, kada je potrebno posredovanje radi mirenja i za odlučivanje u
sporovima o pravima kojima članovi mogu slobodno raspolagati rješavanje spora
povjerava se Upravnom odboru.

X MATERIJALNO-FINANCIJSKO POSLOVANJE

Članak 65.

1) Sredstva za rad Kluba osiguravaju se:

– iz proračuna jedinice lokalne i područne samouprave,

– iz državnog proračuna,

– uplatom dobrovoljnih priloga i darova i

– iz drugih izvora prihoda u skladu sa Zakonom.

Članak 66.

1) Raspodjela ukupnih sredstava vrši se financijskim planom Kluba u skladu s godišnjim
programom rada usvojenim na Skupštini.

2) Usvojeni financijski plan može se tijekom godine mijenjati (rebalans).

3) Izmjene i dopune financijskog plana donosi Skupština na prijedlog Upravnog odbora.

Članak 67.

1) Materijalno-financijsko poslovanje Kluba vodi se u skladu s zakonskim propisima.

Članak 68.

1) Klub može stjecati pokretnu i nepokretnu imovinu.

2) Skupština donosi odluku o stjecanju nepokretne imovine, kao i odluku o prodaji, prijenosu
na drugu pravnu ili fizičku osobu ili davanju u zakup nepokretne imovine.

XI PRIZNANJA I NAGRADE

Članak 69.

1) Klub može dodjeljivati priznanja i nagrade u znak priznanja i časti za osobite doprinose
razvitku šaha i radu Kluba.

2) Skupština donosi Pravilnik o dodjeli priznanja i nagrada kojim se utvrđuje postupak, uvjeti
i načina predlaganja kandidata.

XII NAČIN I POSTUPAK DONOŠENJA STATUTA

Članak 70.

1) Klub ima Statut, koji je temeljni opći akt Kluba.

2) Akti Kluba moraju biti u suglasnosti s odredbama ovoga Statuta.

3) U slučaju nesklada akata sa Statutom primjenjivati će se odgovarajuće odredbe Statuta, a
pojedini dijelovi ili cijeli akt se ukida.

Članak 71.

1) Tumačenje Statuta daje Skupština Kluba.

Članak 72.

1) Inicijativu za donošenje Statuta, njegove izmjene i dopune može dati Skupština, Upravni
odbor, Predsjednik, Nadzorni odbor, članovi Kluba i inicijativni odbor kada je udruga u
osnivanju.

Članak 73.

1) Upravni odbor donosi nacrt Statuta, njegove izmjene ili dopune, koje upućuje članovima
Kluba, zbog provedbe javne rasprave.

2) Javna rasprava traje deset dana.
3) Nakon što razmotri pristigla mišljenja i primjedbe Upravni odbor utvrđuje prijedlog
Statuta, njegovih izmjena ili dopuna.

Članak 74.

1) Statut donosi Skupština većinom glasova svih predstavnika sukladno članku 35. ovog
Statuta.

2) Izmjene i dopune Statuta donose se na način i prema postupku propisanom za njegovo
donošenje.

XIII PRESTANAK POSTOJANJA KLUBA

Članak 75.

1) Klub prestaje postojati kada se ispune sve Zakonom propisane pretpostavke ili odlukom
Skupštine Kluba.

Članak 76.

1) U slučaju prestanka postojanja Kluba, imovina Kluba prelazi u vlasništvo sportske udruge
koja će nastaviti djelatnost promicanja i razvitka šaha na području Općine Klakar.
2) Ako takva sportska udruga neće postojati, imovinu Kluba preuzeti će Općina Klakar.

XIV LIKVIDATOR KLUBA

Članak 77.

1) Likvidator je fizička ili pravna osoba koju bira i opoziva Upravni odbor Kluba u skladu s
odredbama ovog Statuta.

2) Pokretanjem postupka likvidacije Kluba prestaju ovlaštenja tijelima i osobama ovlaštenim
za zastupanje Kluba.

3) Likvidator zastupa Klub u postupku likvidacije te se otvaranjem likvidacijskog postupka
upisuje u Registar udruga kao osoba ovlaštena za zastupanje Kluba do okončanja postupka
likvidacije.

4) Osoba koja se bira za likvidatora Kluba treba imati potrebnu stručnost i iskustvo, s obzirom
na nadležnosti likvidatora, te ne smije imati zapreke iz članka 111. i 112. Zakona o sportu
(NN 141/22.) i članka 19. stavci 2. i 3. Zakona o udrugama (Narodne novine 74/14, 70/17,
98/19 i 151/22.).

XV ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 78.

1) Svi opći akti Kluba uskladiti će se s odredbama ovog Statuta u roku od 90 dana od njegova
stupanja na snagu.

Članak 79.

1) Statut stupa na snagu i primjenjuje se od dana ovjere i upisa u Registar udruga Republike
Hrvatske.

Članak 80.

1) Danom stupanja na snagu ovog Statuta prestaje važiti Statut Kluba donesen sjednici
Skupštine Šahovskog kluba „Ruščica“ 18. ožujka 2022. godine.
prosinca 2019. godine.

Ruščica, 21, prosinca 2023.                    Predsjednik  Mato Opačak